E-Bülten Kaydı

Modern Türk Hikâyesi

Hoca: Mehmet Güneş

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 20 Ekim - 08 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Türk edebiyatında hikâye türünün köklü bir geçmişi olmasına karşın, Tanzimat sonrası Türk toplumundaki değişimle birlikte hikâye türünde farklı eğilimler ortaya çıkar; yirminci yüz yıl Türk hikâyesi modern bir görünüm alır. Ancak geleneğin tesirinin hep devam ettiğinin unutulmaması gerekir. Hikâye türüne ilişkin birçok husus sürekli tartışılmasına karşın, türe ilişkin kuramsal eserlerin sayısı hala çok az ve çalışmalar eksiktir. Türün “hikâye” mi “öykü” mü olarak adlandırılması gerektiği; hangi metinlerin “uzun hikâye”, hangilerinin “kısa hikâye” ya da “minimalist hikâye” olduğu sürekli bir tartışma konusudur. Bu derste modern Türk edebiyatından seçilen hikâye metinlerinden hareketle Türk hikâyeciliğinin gelişimi ve modern Türk hikâyeciliğindeki eğilimler üzerinde durulacaktır.  Hikâyeler incelenirken edebiyat kurmalarından ve metnin içeriğine göre farklı disiplinlerden de yararlanılacaktır. Dersin temel amacı, katılımcıların çağdaş Türk hikâyesindeki farklı dönem ve eğilimden yazarları tanıyıp eserlerine ilişkin özgün, bilimsel yorumlar geliştirebilmelerini sağlamaktır. Derste kronolojik bir sıralama izlemekten çok hikâye türündeki eğilim/yönelişler esas alınacaktır. Bir yandan da katılımcıların yazı yeteneğini geliştirip akademik/bilimsel bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.

 

Program İçeriği

1. Hafta: Türk edebiyatında hikâye türünün gelişimi, hikâyenin diğer edebî türlerle ilişkisi

2. Hafta: Toplumcu Gerçekçilikten Modern Hikâyeye: Sabahattin Ali, Adalet Ağaoğlu ve Füruzan’ndan örnek metinler

3. Hafta: Türk hikâyeciliğinde Ahmet Hamdi Tanpınar: “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”, “Acıbadem’deki Köşk”, “Evin Sahibi” hikâyeleri

4. Hafta: Modernist Türk Hikâyesi Sait Faik, Sabahattin Kudret, Tezer Özlü ve Rasim Özdenören’den örnek metinler

5. Hafta: Oğuz Atay’ın hikâyeciliği: “Korkuyu Beklerken”, “Beyaz Mantolu Adam”, “Unutulan” ve “Babama Mektup” hikâyeleri

6. Hafta: Türk edebiyatında mistik/metafizik eğilimler: Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu’ndan örnek metinler

7. Hafta: Türk edebiyatında çerçeve hikâye ve uzun hikâye: Mustafa Kutlu’dan örnekler: Yokuşa Akan Sular, Beyhude Ömrüm hikâyeleri

8. Hafta: Türk edebiyatında minimalist hikâye: Rasim Özdenören, Ferit Edgü ve Vüs’at O. Bener’den örnek metinler

 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Aristo. Poetika. Çev. İsmail Tunalı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1995.

E. M. Forster. Roman Sanatı. Çev. Ünal Aytür. İstanbul: Adam Yayıncılık, 2001.  

Berna Moran. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.

Halit Ziya Uşaklıgil. Hikâye. İstanbul: Özgür Yayınları, 2012.

Alim, Kahraman. “Hikaye”. DİA. c. 17. İstanbul: TDV, 1998.

Şaban Sağlık. Hikâye/Anlatı/Yorum. Ankara: Hece Yayınları, 2014.

Yavuz Demir. Hayat Böyledir İşte Fakat Hikâye. Ankara: Hece Yayınları, 2011.

Necip Tosun. Modern Öykü Kuramı. Ankara: Hece Yayınları, 2014.

Alpay Doğan Yıldız. Hikâye Tahlilleri. İstanbul: Dergah Yayınları, 2012.

Hüseyin Su. Öykümüzün Hikâyesi.  Ankara: Hece Yayınları, 2000.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.