E-Bülten Kaydı

Modern Tartışmalar Bağlamında İmâm Mâlik ve Muvatta’

Hoca: Rahile Kızılkaya Yılmaz

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 04 Mart – 08 Nisan 2016 (6 Hafta)

 

 

 

 

Modern dönemde giderek daha fazla çalışmaya konu edilen hadis ve fıkıh tarihinin ilk yüzyılları, İmâm Mâlik’i ve Muvatta’ı pek çok konu bağlamında tartışmaların odağına yerleştirmiş, bu durum da zengin bir literatür ortaya çıkarmıştır. İslamî ilimlerin erken dönemine ait önemli bir tasnif olması hasebiyle Muvatta’ın bu derste konu edilmesi; hem oryantalist hem de klasik hadis literatürünün imkanlarından istifade edilmek suretiyle araştırılıp tahlil edilmeye imkan sağlayan bir kitap olması sebebiyledir. Ders süresince hicrî II. yüzyılda Medine’deki ortamın tasavvur edilebilmesi için İmâm Mâlik’in çağdaşlarıyla ilişkisi, Muvatta’ın ortaya çıkış süreci, ilgili zaman dilimindeki kitap telifinin mahiyeti ve Muvatta’ nüshaları ile ilgili başta klâsik kaynaklar olmak üzere modern çalışmalarda yer alan bilgiler mukayeseli bir şekilde okunarak tahlil edilecektir. Müslüman ve oryantalist araştırmacılardan Muvatta’ın teşekkülü hakkında görüşleriyle ön plana çıkan müellifler, düşünceleri ve yöntemleri; kaleme aldıkları eserler çerçevesinde tartışılarak söz konusu meselelerin hem oryantalist hem klasik İslamî paradigma tarafından nasıl ele alındığı kavranmaya çalışılacaktır. Oryantalistlerin iddialarını, Muvatta’ gibi erken döneme ait önemli bir eser çerçevesinde incelemekle aynı zamanda İslamî ilimlerden bazı disiplinlere ait birtakım nazarî konuların rivâyet kitaplarına yansıyan yönlerini ortaya koymak da amaçlanmaktadır. Ders süresince İmâm Mâlik ve Muvatta’daki yöntemi hakkında analizler sunan, şarkiyat literatüründeki eser tarihlendirmesi hakkında yorumlarda bulunabilen katılımcılarla, dersin sonunda akademik ürüne yönelik çalışmalar planlanacaktır.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Khalidi, Smain, İmâm Mâlik ve Muvatta’ Adlı Eseri, MÜSBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2002.

Özel, Ahmet, “Mâlik b. Enes”, DİA, yıl: 2003, cilt: 27, sayfa: 506-513.

Kandemir, M. Yaşar, “el-Muvatta’”, DİA, yıl: 2006, cilt: 31, sayfa: 416-418.

Program İçeriği

1. Hafta: Klasik eserlerde İmâm Mâlik, çağdaşları ve Medine’deki ilmî ortam

2. Hafta: Temel kaynaklarda yer alan bilgiler çerçevesinde Muvatta’ ve Muvatta’ın Teşekkülü

3. Hafta: Oryantalist araştırmacıların hadise yönelik temel yaklaşımları ve hadisleri tarihlendirmeleri

4. Hafta: Şarkiyat Literatürü Bağlamında Muvatta’ın Tarihlendirilmesi Hakkındaki Tartışmalar

5. Hafta: Modern Dönemde Müslüman Düşünürlerin Muvatta’ın Teşekkül Süreci Hakkındaki Görüşleri

6. Hafta: Değerlendirmeler ve Atölyenin ürünlerine yönelik istişareler

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.