E-Bülten Kaydı

Modern Edebiyat Kuramları

Hoca: Hale Sert

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 6 Mart – 10 Nisan 2017 (6 Hafta)

 

 

 

 

 

Bu seminerde 19. yüzyıldan itibaren birbirleriyle çatışarak gelişen edebiyat kuramlarının incelenmesi ve belirli edebî metinler üzerinden tartışılması hedeflenmektedir. 20.yüzyılda edebiyat eleştirisinde karşılaştığımız kuramların temelinde, Eflatun ve Aristo’yla başlayan mimesis düşüncesinden mülhem şiirin ve sanatın değişen konumlarına yönelik tartışmaların olduğunu görürüz. Helenistik dönemden 18. yüzyıla ilerleyen süreçteki tartışmalar temelde akıl-ruh, doğa-kültür, güzellik-fayda gibi ikilikler üzerinden yürütülmüştür. 18. yüzyıldan itibaren ise şiirin nasıl olması gerektiğinden ziyade ne’liğine ilişkin gelişen bir edebi eleştiri geleneği söz konusudur. Yeni Eleştiri’yle başlatabileceğimiz modern kuramlar sanat eserini değerlendirirken geleneğin göz ardı edilemezliği ama aynı zamanda eserin/metnin bizzat kendisine odaklanma meseleleri üzerinden gelişirler. Edebî kuramların gelişimi hem karşıtlıkların çatışmasından hem de Aristoteles’ten beri süregelen bir bütünlük içerisinden doğar. Bu seminerde; Yeni eleştiri, eserin biçimsel özellikleri üzerinde duran ve Hegel diyalektiğini edebiyatın ilerlemesine uygulayan Marksist görüş, yapısalcılık, post-yapısalcılık, Freud ve Lacan’la gelişen psikanalitik kuram ele alınacaktır. Kuramların belirli edebî metinlere uygulanacağı derslerde, Türkçe edebiyatı değerlendirirken söz konusu bakış açılarının eserin alımlanmasında açtığı yeni kanallar kadar nerelerde eksik kaldıkları, bu eksikleri kendi edebî geleneğimiz içerisinden giderecek alternatif yolları bulmanın imkânı üzerine de sorgulamaların yapılması hedeflenmektedir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Berna Moran. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

M.A.R. Habib. Modern Literary Criticism and Theory. MA : Blackwell Pub., 2008

Northrop Frye. Eleştirinin Anatomisi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015.

Terry Eagleton. Edebiyat Kuramı. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004.

Roland Barthes. Eleştiri ve Hakikat. Çev. Elif Bildirici ve Melike Işık Durmaz. İstnabul: İletişim Yayınları, 1996.

Umberto Eco. Yorum ve Aşırı Yorum. Çev. Kemal Atakay. İstanbul: Can Yayınları, 1997.

Sevim Kantarcıoğlu. Edebiyat Akımları: Platon’dan Derrida’ya. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2009.

Program İçeriği

1. Hafta: Yeni Eleştiri

2. Hafta: Rus Biçimciliği 

3. Hafta: Marksist Eleştiri 

4. Hafta: Yapısalcılık

5. Hafta: Post-yapısalcı Eleştiri

6. Hafta: Psikanaliz

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.