E-Bülten Kaydı

Modern Dönem Batı Eğitim Klasikleri Okumaları

Hoca: Yusuf Alpaydın & Arife Gümüş

Gün ve Saat: Cumartesi, 18.00 / 05 Mart – 23 Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Avrupa’da skolastik dönemin son bulmaya başlamasıyla eğitim alanında arayışlar artmıştır.  Rönesans, Reform, Bilimsel Devrim, Aydınlanma, Uluslaşma ve Sanayi Devrimi gibi sarsıcı toplumsal değişmeler, insana, topluma, devlete ve dine yönelik tutumların radikal biçimde dönüşmesine yol açmış ve bu gelişmelerin her birinin eğitime doğrudan ve dolaylı yansımaları ortaya çıkmıştır. Skolastik dönemde görece stabil devam eden eğitim düşünceleri bu hareketlerle birlikte devingen bir sürece girmiştir. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde toplumun sınırlı bir kesimini içerisine alan eğitim, 20. yüzyıla gelindiğinde ulus devlet ve sanayi merkezli bir kitlesel sisteme dönüşmüştür. 16. Yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar insan doğasına hümanist bir bakış açısı sunmaya çalışan eğitim düşünürleri ön plana çıkarken bu tarihlerden sonra bir yandan kitle eğitimine yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı, diğer yandan psikoloji biliminin bulgularıyla desteklenen yeni eğitim tekniklerinin geliştirildiği görülmektedir. Özellikle davranışçı ve bilişsel yaklaşımların yayılmasının ardından eğitim bilimleri, giderek teknik tartışmaların ağırlık kazandığı bir çalışma alanı olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu çalışmada 17. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde Batı’da kaleme alınan ve öne çıkan seçme metinler tahlil edilecektir. İncelenecek eserlerde insan doğasına bakış, eğitimin amacı, müfredatta öncelikler, öğretme – öğrenmede öne çıkan yaklaşımlar ve öğretmenin konumlandırılmasına yönelik fikirler tartışılacaktır. Programın sonunda katılımcıların, modern eğitim paradigmasının temelleri hakkında ilgi ve farkındalıklarının derinleşmesi beklenmektedir.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.