E-Bülten Kaydı

Metin, Muhtasar ve Şerh Bağlamında es-Süyûtî’de Nahve Giriş

Hoca: Osman Yılmaz

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 6 Mart – 24 Nisan 2017 (8 Hafta)

   

 

 

 

 

Bu ders; genelde İslamî İlimler özelde Arap Dili ve en net çizgisiyle Nahiv alanında otorite sahibi bir müellifin metin, muhtasar ve şerh düşüncesini ele almaya çalışacaktır. Dilin teorik ve bir din dilinin olmazsa olmaz kısmı kabul edilen nahiv ilmine dair pek çok eser kaleme alan Celâleddîn es-Süyûtî’nin alanla ilgili muhtevası yanında metin inşası ve bilgiyi işleme esasları derste ele alınmak istenen ana temalardır. Böylelikle bir ilim dalının otorite bir âlim tarafından nasıl anlaşıldığı ve anlamlandırıldığı ile ne çerçevede ele alındığı ortaya konmaya gayret edilecektir. Bu nedenle derse katılmak isteyen gönüllülerin; gerek teorik zeminde bir bilgiyi tartışmayı gerekse es-Süyûtî gibi bir değerin düşünce sistemine derinlemesine bir okuma yapmayı ve dahi altyapı, istek ve becerisi bakımından bu çerçevede bir incelemeye hazır bulunduklarını kabul etmeleri beklenmektedir. Ders, müellifin Cemu‘lcevâmi‘i ve buna yazdığı şerhi üzerinden karşılıklı müzakere ile işlenecektir. Bu nedenle gönüllünün haftada 80-100 sayfa arasında okuma yaparak gelmiş olması istenmektedir. Zira hilâf çerçevesinde, eser özelinde ve genel hatlarıyla nahiv ilminde neredeyse tüm konulara değinilmiş olacaktır. Bu sayede öğrenci nahvin ana haritasını görebilecek ve bilgi üretimi ile saha içindeki farklı görüşleri bilgi üretme sistematiği içinde takip edebilecektir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Asgari düzeyde Emsile, Binâ’, Maksûd, ‘İzzî/Merâh, ‘Avâmilân, Ecrûmiyye, İzhâr, Kâfiye gibi yahut bu kitapların muhtevasına sahip farklı eserlerin okunması gerekmektedir. 

Program İçeriği

1. Hafta: Genel giriş, es-Süyûtî ve Nahiv

2. Hafta: Kelime: tanımı, kısımları ve bunların özellikleri; Kelam ve kısımları

3. Hafta: İ‘râb, binâ, Şibhu’l-harf, harekelerin konumu ve kısımları; İ‘râb çeşitlerine giriş; Elif ve tâ ile cemi yapılanlar.

4. Hafta: Gayr-ı munsarif. 

5. Hafta: Esmâ-i sitte; müsennâ, kilâ, kiltâ; Tesniye ve ceminin şartları

6. Hafta: Cemi müzekker sâlim; ef‘âl-i hamse; Sonu illetli fiili muzâri‘; mukadder i‘râb

7. Hafta: Nekira, ma‘rife; mudmar; ‘alem; ism-i işâret, ta‘rîf edatı ve ism-i mevsûl

8. Hafta: Sonuç ve değerlendirme.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.