E-Bülten Kaydı

Klasik Kelâm Metinleri: Şerhu’l-Akāid Okumaları

Hoca: Hayrettin Nebi Güdekli

Gün ve Saat: 18.00 /  Mart –  Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste Mâtürîdî kelâmcısı ve fakīhi Ömer en-Nesefî’nin (ö. 537/1142) İslâm’ın inanç esaslarını derlediği Akāid metni üzerine yazılan şerhlerin en yetkini konumundaki Sa‘deddîn et-Taftâzânî’nin (ö. 792/1390) Şerhu’l-Akāid’i okunacaktır. Şerhu’l-Akaid gerek müellifinin şöhreti ve gerekse de metnin içerik ve üslûbu sebebiyle asırlarca Osmanlı Medreseleri’nde ders kitabı olarak okutulmuş; etrafında teşekkül eden şerh, hâşiye ve ta‘lîk literatürüyle kelâmî tartışmaların süreklilik kazanmasında etkili olmuş, böylece mütehahhirîn dönem İslâm entelektüel tarihinin klasikleri arasındaki yerini almıştır. Kelâm ilminin bilgi, varlık ve teoloji alanlarına ilişkin meselelerinin, hem Şerhu’l-Akāid, hem de söz konusu literatür içerisinde Hayâlî, Siyelkûtî ve Ramazan Efendi gibi Şerhu’l-Akaid yorumcularının metinleri üzerinden okunarak tartışılmasının amaçlandığı bu okuma grubunda, Mu‘tezile, Eş‘ariyye ve Mâtürîdiyye kelâm okullarının ilgili problemler çerçevesindeki temel yaklaşımları mukayeseli bir şekilde analiz edilecektir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Ömer en-Nesefi, Akaidü'n-Nesefi.

İlyas Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2009.

Ulvi Murat Kılavuz, Ahmed Saim Kılavuz, Kelâma Giriş, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Vakfı, 2010

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.