E-Bülten Kaydı

Karşılaştırmalı İktisadi Doktrinler I

Hoca: Kadir Yıldırım

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 18 Ekim – 06 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

 

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütülmektedir. 

İktisadi düşünce ve bu düşünceyi temsil eden doktrinler ile düşünürleri tarihsel bir perspektiften değerlendirmeyi hedefleyen bu ders, antik çağdan günümüze insanlığın ekonomiye ilişkin geliştirdiği yaklaşımları karşılaştırmalı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak modern dönemler öncesi ve sonrası şeklinde temel bir ayrım yaparak, antik çağlardan modern döneme kadar olan sürede çeşitli kültürler ve dinler ile bunların temsilcileri açısından iktisadi olaylar ve değerlere ilişkin yaklaşımlar incelenecektir. Modern dönem­lerle birlikte ticari ve ekonomik ilişkiler güçlenirken, bir bilim alanı olarak ikti­sat da önem kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda iktisada ilişkin düşünceler bireysel yaklaşımlar olmaktan öteye geçip çeşitli doktrinler bağlamında ortaya konmaya başlamıştır. Bu doğrultuda kimi zaman birbirini destekleyecek ve yeni açılımlara imkân sağlayacak şekilde, kimi zaman da birbirlerini eleştirip antitez olacak şekilde yeni doktrinler ve temsilcileri düşünce hayatında öne çıkmıştır. Ders boyunca tüm bu doktrinler ve temsilcileri gerek kronolojik, gerekse te­matik açıdan karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler farklı doktrin ve düşüncelerin ortaya çıktığı ve önem kazandığı dönemlerde­ki ekonomik ve sosyal gelişmelerle, yani iktisat tarihi ve felsefi açıdan ortaya çıkan gelişmelerle bir arada incelenerek, katılımcıların bütüncül bir bakış ve araştırma yetisi kazanabilmelerine çalışılacaktır. Hedeflenen bu kazanımlara ulaşılabilmesi için ders boyunca belirlenecek Türkçe ve İngilizce okumaların özenle yapılması gerekmektedir. Gerek dersin anlatımı, gerekse ders boyunca yapılacak okuma ve tartışmalardan elde edilecek birikim, ders sonunda yazılı bir metin haline getirilerek ilgililerin eleştirisine sunulacaktır.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Robert Heilbroner, İktisat Düşünürleri, Dost Kitabevi.

Bo Sandelin, Hans-Michael Trautwein and Richard Wundrak, A Short History of Economic Thought, Routledge, 2008.

Arif Ersoy, İktisadi Düşünceler Tarihi, Nobel Yayınevi.

Program İçeriği

1. Hafta: Modern Dönem öncesinde toplumlar, dinler ve iktisadi düşünce (Anti Çağdan Modern Döneme Bir değerlendirme)

2. Hafta: Altın ve Gümüş Çağı: Merkantilizm 

3. Hafta: İktisadi Liberalizmin Ayak Sesleri: Fizyokrasi ve Doğal Düzen

4. Hafta: Klasik İktisat 1: Aydınlanma Çağı, Liberal Felsefe ve Modern İktisadın Doğuşu 

5. Hafta: Klasik İktisat 2: İyimserler ve Kötümserler; Smith, Ricardo, Malthus, Say ve Mill

6. Hafta: İnsanlığın En Uzun Yüzyılı: 19. Yüzyıl; Ortodoks İktisadi Düşünceye Eleştiriler ve Heteredoks İktisadın Doğuşu

7. Hafta: “İştirakiyyun”: Diyalektik Materyalizm ve Sosyalizm (Sosyalizm-Anarşizm)

8. Hafta: Heteredoks İktisadın Derinleşmesi: Ütopik Sosyalistler, Devlet Sosyalizmi, Tarihçi Okul, Kurumcu İktisat

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.