E-Bülten Kaydı

Karşılaştırmalı İktisadî Doktrinler II

Hoca: Kadir Yıldırım

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 7 Mart – 25 Nisan 2017 (8 Hafta)

 

 

 

 

 

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütülmektedir. 

İktisadi düşünce ve bu düşünceyi temsil eden doktrinler ile düşünürleri tarihsel bir perspektiften değerlendirmeyi hedefleyen bu ders, Karşılaştırmalı İktisadi Doktrinler I dersinin devamı olarak, 19. Yüzyıl sonlarından günümüze kadar iktisadi düşünceye ilişkin yaklaşım ve okulları karşılaştırmalı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak marjinalist devrimle birlikte iktisadi düşüncede sınıflardan ziyade birey ve birimlerin önem kazanmasının politik ekonomi ve iktisat bilimine etkileri neoklasik iktisadi görüşler çerçevesinde değerlendirilecektir. Daha sonra müdahaleci kapitalizme giden yolları açacak ve arz-talep tartışmasında iktisadi düşünce tarihi açısından keskin bir değişime yol açacak olan Keynesyen İktisadi Düşünce ele alınarak, refah devletleri anlayışının zihinsel temelleri tartışılacaktır. Ekonomik açıdan iki büyük krize de konu olan 20. Yüzyılda bu krizler ve ulusal&uluslararası ekonomik ilişkilerde yaşanan değişim ve gelişimin iktisadi düşünceye etkileri incelenerek, Ortodoks iktisadi akımların yüzyılın ikinci yarısından günümüze tekrar önem kazanması üzerinde durulacaktır. İktisadi liberalizmin yeniden öne çıkması anlamına gelen bu gelişim, monetarizm, arz yanlı iktisat, davranışsal iktisat, rasyonel beklentiler teorisi, anayasal iktisat, yeni kurumsal iktisat gibi alternatif yaklaşımların birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesiyle analiz edilecektir. Tüm bu değerlendirmeler farklı doktrin ve düşüncelerin ortaya çıktığı ve önem kazandığı dönemlerdeki ekonomik ve sosyal gelişmelerle, yani iktisat tarihi ve felsefi açıdan ortaya çıkan gelişmelerle bir arada incelenerek, katılımcıların bütüncül bir bakış ve araştırma yetisi kazanabilmelerine çalışılacaktır. Hedeflenen bu kazanımlara ulaşılabilmesi için ders boyunca belirlenecek Türkçe ve İngilizce okumaların özenle yapılması gerekmektedir. 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Robert Heilbroner, İktisat Düşünürleri, Dost Kitabevi.

Bo Sandelin, Hans-Michael Trautwein and Richard Wundrak, A Short History of Economic Thought, Routledge, 2008.

Arif Ersoy, İktisadi Düşünceler Tarihi, Nobel Yayınevi.

Program İçeriği

1. Hafta: Marjinalist Devrim ve İktisat: Faydacılık ve Neoklasikler

2. Hafta: Talep Kral Yaklaşım: Devlet, Ekonomi ve Keynesyen İktisat 

3. Hafta: İktisadi Liberalizmin Dönüşü: 1973 Krizi ve Ortodoks İktisadi Düşüncenin Öne Çıkması:  Friedman ve Monetarizm

4. Hafta: Küreselleşen Dünyada Devletin Ekonomideki Varlığı, Sınırları ve Etkinliğinin Tartışılması 1: Arz Yanlı İktisat, Rasyonel Beklentiler Teorisi 

5. Hafta: Küreselleşen Dünyada Devletin Ekonomideki Varlığı, Sınırları ve Etkinliğinin Tartışılması 2: Siyaset, Hukuk ve Ekonomi Üçgeninde İktisadi Düşünce; Anayasal İktisat ve Kamu Tercihi Teorisi

6. Hafta: Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat ve Nöroekonomi

7. Hafta: Gelişmişlik ve Az Gelişmişlik Tartışmaları ve Reçeteler; Eski Kurumlar Yeni İktisadi Yaklaşımlar: Yeni Kurumsal İktisat

8. Hafta: 20. Yüzyılın 2. Yarısından Günümüze İktisadi Düşüncede Güncel Yaklaşımlar, Taraflar ve Tartışmalara Dair Genel Bir Değerlendirme

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.