E-Bülten Kaydı

Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi: Bilim Devrimi Okumaları

Hoca: İhsan Fazlıoğlu

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 20 Ekim– 8 Aralık 2017 (8 Hafta)

       

 

 

 

 

Bu derste modern bilimin oluşumunda yer alan ve XX. yüzyılın ilk yarısında "Bilim Devrimi" diye adlandırılan; büyük oranda XVII. yüzyılda vuku bulduğu kabul edilen olgunun arka-planı, tarihî, coğrafî, siyâsî, iktisâdî, askerî, dinî vb... şartları ele alınacak; ayrıca temel nazarî sorunlar, ileri gelen kişiler ve önemli eserler üzerinden takip edilerek 'Doğa'nın beşerî idrâki konusunda ortaya çıkan dönüşümler izlenecektir. Bu çerçevede Orta-çağ Avrupa'sının mirâsı, İslâm medeniyetiyle ilişkiler, XV. yüzyılda ortaya çıkan teolojik, epistemolojik ve informatik bunalımlar, Rönesans ve Reform hareketlerinin ilmî gelişmelere etkisi; Copernicus sonrası gelişmeler; yeni bir 'bütün' arayışının macerası; ortaya çıkan farklı dünya resimleri; geleneksel tutumların tepkisi; yeni dünya resimlerinin felsefî yorumları; eski ve yeni kurumların gelişmeler karşısındaki tutumları; yeni bilginin dolaşımı ve kamusallaşması süreçleri ile bunları mümkün kılan araçlar ve ortamlar; yeni bilme zihniyetinin empirik-mekanik ve matematik karakterinin en temel özellikleri; deney fikrinin yükselişi ve kamusallaşması; bu yüzyılda bilim devriminin oluşumunda etkin rol almış isimlerin mensup oldukları entelektüel ağlar ve seyahatleri gibi pek çok konu ana hatlarıyla ele alınacaktır.

Program İçeriği

1. Hafta: Temel kavramlar; yöntemler; "bilim devrimi" yazıcılığının tarihi

2. Hafta: Arka-Plan: Orta-Çağ Avrupa

3. Hafta: Arka-Plan: İslâm Medeniyeti

4. Hafta: Erken Ticârî Kapitalizm; İmtiyazlı Bilgi; Rönesans; Coğrafi Keşifler ve Reform hareketleri

5. Hafta: Üç bunalım: Teolojik, Epistemolojik, İnformatik ve "Türk Korkusu"

6. Hafta: Klasik Bilim: Aristotelesçi - İbn Sînacı dizge ile Matematikçiler ve Mekanikçiler

7. Hafta: Din, büyü ve kültür

8. Hafta: Yeni bilimin yöntemi: Empirik - Mekanik - Matematik

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.