E-Bülten Kaydı

İslamcılık Düşüncesi Kaynak Metin Okumaları 2018

Hoca: Vahdettin Işık

Gün ve Saat: Cumartesi, 15.00 / 17 Mart – 5 Mayıs 2018 (8 Hafta)

   

 

 

 

 

Bu okuma grubunun amacı, İslamcılık düşüncesini birincil kaynak metinlerden okumak ve oluşan mirası bütünlüklü olarak kavramaktır. Programın ilk oturumlarında, okunacak metinlerin bağlamını anlamayı temin etmek amacıyla, Avrupa sömürgeciliğinin çerçevelediği bu süreç ile İslami tecdid ve ihya çabalarının oluşturduğu müktesebatı ve sorunları tanıma ve anlamlandırma imkanlarına yönelik sunumlar yapılacaktır. Bu çerçevede, İslam’ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaştırılma çabaları ile yenilik girişimlerinin irtibatı müzakere edilecektir. Böylece, Çağdaş İslam Düşüncesi’nin karşı karşıya geldiği temel sorunlar ve sorunlar karşısında dile getirilen çözümler ilk elden kaynak metinler aracılığıyla tahsil edilmek suretiyle İslamcılık düşüncesi hakkında sağlıklı bir tasavvur oluşmasına imkan aranacaktır.Bu okuma grubunun amacı, İslamcılık düşüncesini birincil kaynak metinlerden okumak ve oluşan mirası bütünlüklü olarak kavramaktır. Programın ilk oturumlarında, okunacak metinlerin bağlamını anlamayı temin etmek amacıyla, Avrupa sömürgeciliğinin çerçevelediği bu süreç ile İslami tecdid ve ihya çabalarının oluşturduğu müktesebatı ve sorunları tanıma ve anlamlandırma imkanlarına yönelik sunumlar yapılacaktır. Bu çerçevede, İslam’ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaştırılma çabaları ile yenilik girişimlerinin irtibatı müzakere edilecektir. Böylece, Çağdaş İslam Düşüncesi’nin karşı karşıya geldiği temel sorunlar ve sorunlar karşısında dile getirilen çözümler ilk elden kaynak metinler aracılığıyla tahsil edilmek suretiyle İslamcılık düşüncesi hakkında sağlıklı bir tasavvur oluşmasına imkan aranacaktır.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

 

 

 1. DÖNEM VE SÜREÇ OKUMA

 1. Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması. 1. bs., Bilgi Üniversitesi Yay., İst.2004.

 2. Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yay., Ankara 2012.

 3. Recep Şentürk’ün Türk Düşüncesi Sosyolojisi Fıkıhtan Sosyal Bilimlere, 1. Bs., İst. 2008, Etkileşim Yay.

 4. Şerif Mardin, Türkiye’de İslam ve Sekülarizm, 3. Bs., İst. 2013, İletişim Yay.

 5. İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam

 6. M. Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yay., İst. 2015.

 7. Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. Sezgin, 1960-80 Arası İslamcı Dergiler: Çeşitlenme ve Toparlanma, Nobel Kitap, İst. 2016.

 

 1. BİRİNCİL KAYNAKLAR

 

SAİD HALİM PAŞA’NIN ESERLERİ

 

 1. Buhranlarımız, “İnhitat-ı İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye”

 2. Buhranlarımız, “Buhran-ı Fikrimiz”

 3. Buhranlarımız, “İslamlaşmak”

 

ELMALILI HAMDİ EFENDİ’NİN ESERLERİ

 1. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler, “Metalib ve Mezahib Tercümesi Dibacesi”, s. 373-402.

 

MEHMED AKİF’İN ESERLERİ

 1. Safahat, “Süleymaniye Kürsüsünde”

 

 

Program İçeriği

 

1. hafta

Buhranlarımız, “İnhitat-ı İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye”

2. hafta

Buhranlarımız, “Buhran-ı Fikrimiz”

       3. hafta

Buhranlarımız, “İslamlaşmak”

4. hafta

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler, “Müslümanlık Mani’-i Terakkî Değil, Zâmin-i Terakkîdir”, (Haz: A. Cüneyd Köksal, Murat Kaya), s. 261- 282.

5. hafta

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler, “Metalib ve Mezahib Tercümesi Dibacesi”, s. 373-402.

6. hafta

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler, “Metalib ve Mezahib Tercümesi Dibacesi”, s. 373-402.

7. hafta

Safahat, “Süleymaniye Kürsüsünde”

8. hafta

Safahat, “Süleymaniye Kürsüsünde”

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.