E-Bülten Kaydı

İslamcılık Düşüncesi Kaynak Metin Okumaları

Hoca: Vahdettin Işık

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 17 Ekim – 5 Aralık 2017 (8 Hafta)

     

 

 

 

 

Bu okuma grubunun amacı, İslamcılık düşüncesini birincil kaynak metinlerden okumak ve oluşan mirası bütünlüklü olarak kavramaktır. Programın ilk oturumlarında, okunacak metinlerin bağlamını anlamayı temin etmek amacıyla, Avrupa sömürgeciliğinin çerçevelediği bu süreç ile İslami tecdid ve ihya çabalarının oluşturduğu müktesebatı ve sorunları tanıma ve anlamlandırma imkanlarına yönelik sunumlar yapılacaktır. Bu çerçevede, İslam’ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaştırılma çabaları ile yenilik girişimlerinin irtibatı müzakere edilecektir. Böylece, Çağdaş İslam Düşüncesi’nin karşı karşıya geldiği temel sorunlar ve sorunlar karşısında dile getirilen çözümler ilk elden kaynak metinler aracılığıyla tahsil edilmek suretiyle İslamcılık düşüncesi hakkında sağlıklı bir tasavvur oluşmasına imkan aranacaktır. 

Program İçeriği

I.DÖNEM VE SÜREÇ OKUMA

 1. Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması. 1. bs., Bilgi Üniversitesi Yay., İst.2004.
 2. Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yay., Ankara 2012.
 3. Recep Şentürk’ün Türk Düşüncesi Sosyolojisi Fıkıhtan Sosyal Bilimlere, 1. Bs., İst. 2008, Etkileşim Yay.
 4. Şerif Mardin, Türkiye’de İslam ve Sekülarizm, 3. Bs., İst. 2013, İletişim Yay.
 5. İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam
 6. M. Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yay., İst. 2015.
 7. Vahdettin Işık, A. Köroğlu, Y. Sezgin, 1960-80 Arası İslamcı Dergiler: Çeşitlenme ve Toparlanma, Nobel Kitap, İst. 2016.

 

II.BİRİNCİL KAYNAKLAR

1-SAİD HALİM PAŞA’NIN ESERLERİ

1.Buhranlarımız, “İnhitat-ı İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye”

2.Buhranlarımız, “ Buhran-ı İctimaimiz”

3.Buhranlarımız, “İslamlaşmak”

4.Buhranlarımız, “İslam’da Teşkilat-ı Siyasiyye”

2.  ELMALILI HAMDİ EFENDİ’NİN ESERLERİ

 1. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler, “Müslümanlık Mani’-i Terakkî Değil, Zâmin-i Terakkîdir”, (Haz: A. Cüneyd Köksal, Murat Kaya), s. 261- 282.
 2. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler, “Makale-i Mühimme”, s. 75-81
 3. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler,  “İslamiyetle Medeniyet-i Cedide Birleşebilir mi?”, s. 83-96.
 4. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Makaleler,  “Metalib ve Mezahib Tercümesi Dibacesi”, s. 373-402.

3. MEHMED AKİF’İN ESERLERİ

 1. Safahat, “Süleymaniye Kürsüsünde”
 2. “Musahabe”, Sırat-i Müstakim Dergisi, C. 4, S. 86, s. 132.
 3.  “Hasbihal”, Sırat-i Müstakim Dergisi, C. 6, S. 147, s. 240
 4. Safahat,  “Şark”
-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.