E-Bülten Kaydı

İslam Mantık Tarihi ve Problemleri

Hoca: Harun Kuşlu

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 10 Mart – 28 Nisan 2017 (8 Hafta)

   

 

 

 

 

Bu derste İslam felsefesinin tarihsel seyri takip edilerek filozofların mantık doktrinlerine odaklanılacaktır. Bu anlamda öncelikli olarak İslam düşünce geleneklerinin yöntem arayışları ve bu arayışa bir cevap olarak mantığın İslam dünyasında ortaya çıkışını ele alınacaktır. Öncelikle İslam düşünce tarihinde mantığın kurucusu olan Fârâbî’nin mantık görüşleri, mantığı İslami ilimlerle ilişkilendirme çabası ve İslami ilimlerde karşılaşılan teorik sorunların çözümü olarak önerdiği yöntemlerin mantıksal analizini konu edinilecektir. Sonrasında mantık eserleriyle İslam dünyasında Aristoteles’in yerini almış olan İbn Sînâ’nın görüşleri, İbn Sînâcı mantığın Aristoteles ve Fârâbî geleneğinden ayrılan yönleri ama aynı zamanda önceki geleneklerin İbn Sina elinde nasıl dönüştüğü araştırılacaktır.  İbn Sînâ sonrası İslam mantık tarihi ise İbn Sinacı mantığın Râzî ve Tûsî gibi şarihler tarafından nasıl dönüştürülüp tashih edildiğini görmek üzere incelenecektir. Bu anlamda Râzî ve Tûsî’nin farklı biçimlerde olsa bile esasen İbn Sînâcı mantığı sonraki geleneğe miras kalacak şekilde tadilata tabi tuttukları gösterilmeye çalışılacaktır. Son olarak on üçüncü yüzyılda kaleme alınmış İsâgûcî ve eş-Şemsiyye metinleri bağlamında Osmanlıya miras kalan mantık gelenekleri tartışılacaktır.  

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Mantığa Giriş ya da Klasik Mantığa Giriş eserleri

İslam felsefesi tarihi ve problemlerine dair eserler. İslam felsefe tarihine dair farklı yaklaşımlarla kaleme alınmış eserler. 

Program İçeriği

1. Hafta: İslam ilim tarihinde mantığın zuhuru

2. Hafta: Fârâbî: Mantığın İnşâsı ve İslâmî İlimlerle İlişkilendirilmesi

3. Hafta: Fârâbîci mantığın hususiyetleri

4. Hafta: İbn Sînâ mantığı: el-İşârât’ın Organon’un yerini alması

5. Hafta: Mantıkta İbn Sînâcılık ve İbn Sînâcı mantıkçılar

6. Hafta: Fahreddin er-Râzî ve Eleştirel İbn Sînâcılık

7. Hafta: Nasîruddîn et-Tûsî ve Tashihçi İbn Sînâcılık

8. Hafta: Medreseye miras kalan mantık doktrinleri: İsâgûcî ve eş-Şemsiyye

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.