E-Bülten Kaydı

İslam Eğitim Klasikleri Okumaları

HocaYusuf Alpaydın & Kurtuluş Öztürk

Gün ve Saat: Cumartesi, 18.00 / 24 Ekim – 12 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Programın başlıca amacı, eğitim araştırmacılarının kadim tecrübeye daha fazla nüfuz etmelerine zemin oluşturacak teorik birikimlerini desteklemektir. Bir diğer başat amaç ise,  kariyer ve üretim odaklı modern eğitimin bütün teknolojik imkânlarına rağmen çözüm bulmakta zorlandığı bireysel ve toplumsal krizlere değer merkezli yeni bir bakış açısı kazanmalarına katkı sağlamaktır. Okumalarda, eğitim ve öğretim adabı ve usulleri konusunda eserleriyle ön plana çıkan Müslüman düşünürlerin eserleri üzerinden klasik dönem İslam eğitim düşüncesine daha yakından nüfuz etmenin imkânları da aranacaktır. İncelenecek eserlerde Eğitimin amacı, müfredatta öncelikler ve sıralama, öğretme - öğrenme teknik ve yaklaşımları, öğretmen ve öğrenci nitelikleri ve öğretmen - öğrenci ilişkileri analiz edilecektir.  Programın sonunda katılımcıların, İslam eğitim klasiklerini tanımaları, İslam eğitim düşüncesi ve geleneğine ilişkin ilgi ve derinleşme yönelimlerinin gelişmesi beklenmektedir. 

Program İçeriği

1. Hafta: Tanışma, usul ve giriş

2. Hafta: İbn Sahnun. Adabu’l Muallimin(Eğitim ve Öğretimin Esasları). Çev: M. Faruk Bayraktar. İstanbul: iFAV, 2009. 

3. Hafta: Kabisi. er-Risâletü’l- Mufassala li Ahvâli’l- Muteallimin va Ahkâmi’l- Muallimîne ve’l Muteallimîn (İslam'da Öğretmen ve Öğrenci Meselelerine Dair Geniş Risale)Çev. Süleyman Ateş. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1966.

4. Hafta: İbn Cemaa. Tezkiretü’s-Sami ve’l-Mütekellim fi Edebi’l-Âlim ve’l-Müteallim (İbn Cemaa’dan Öğretmen ve Öğrencilere Öğütler), Çev. M. Faruk Bayraktar, İstanbul: İFAV, 2009. 

Zernuci.  Tâlim’ul – Müteallim. Çev. Yunus Vehbi Yavuz. İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı, 2012.

5. Hafta: Yazar Bilinmiyor. Minhacül Müteallim. İstanbul: Feyiz Yayıncılık,(2009).

6. Hafta: İbn Haldun. Mukaddime, c. 3. (İlgili kısım)

7. Hafta: Babanzade Ahmed Naim. İslam Ahlakının Esasları. İstanbul: İSAM, 2010.

8. Hafta: Genel Değerlendirme

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.