E-Bülten Kaydı

İslâm Düşüncesinde Erdemler Ahlâkı

Hoca: Müstakim Arıcı

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 03 Mart - 21 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Arapça metinleri anlayabilecek düzeyde dil bilgisine sahip olma

Ahlâk felsefesinin bir disiplin olma yolundaki en önemli adımlardan biri kendine ait bir terminolojiye sahip olma sürecidir. Büyük oranda Aristoteles ile başlayan bu süreç onun Yeni-Eflatuncu şârihleri ile devam etmiş, Nikomakhos’un ve benzer bazı Yunanca eserlerin Arapçaya çevrilmesi ile bu terminoloji İslâm dünyasına girmiştir. Kindî ve Fârâbî’den sonra bu terminolojiye önemli bir katkı sağlamış olan İbn Sînâ, İbn Miskeveyh ve Gazzâlî’nin özellikle ahlâk felsefesinin erdemler ve erdemsizlikler hakkındaki kavramlar alanını daha da genişletmesi felsefî ahlâk düşüncesine bir zenginlik kazandırmıştır. Daha sonraki ahlâk felsefesi çalışmalarında bu kavram dağarcığına yapılan katkılar kısmen de olsa devam etmiştir. Bu katkı sahiplerinden biri de Taşköprîzâde’dir. Müellif Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye adlı eserinde ilgili terminolojiye erdemsizlikler çerçevesinde birtakım teklifler sunmuştur. Bu seminerde literatürde yer alan erdemsizlik halleriyle ilgili bazı tartışmalar üzerinde durulacak, Taşköprîzâde’nin Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’de ortaya koyduğu tâli derecedeki erdemlere ve erdemsizliklere değinilecek ve bunlar tablolar halinde İbn Sînâ ve Gazzâlî’deki kavramlar ile mukayese edilecektir. Bahsedilen isimlerle birlikte ahlâk felsefesi metinlerinin naslarla uyumlu bir hale getirilme çabası da dikkate değer bir durumdur. Bu seminerde İslâm ahlâk felsefesinin erdem anlayışının ilk dönemlerden 16.yy.a kadar aldığı seyir belli metinler üzerinden takip edilecektir. Seminer sonunda katılımcıların klasik dönem İslâm ahlâk düşüncesinin erdem anlayışı hakkında genel çerçeveyi görmeleri, erdem ve erdemsizliklerin nasıl tanımlandığını anlamaları, bazı tali tartışmalara muttali olmaları hedeflenmektedir.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.