E-Bülten Kaydı

İbn Sina ve Descartes: Karşılaştırmalı Psikoloji

Hoca: Burak Şaman

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 19 Ekim – 07 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste İbn Sina ve Descartes psikolojileri incelenerek, Aristotelesçi psykhê (ruh/nefs) kavrayışının Ortaçağ’da İbn Sina ile nasıl bir dönüşüm geçirdiği tartışılacak ve İbn Sinacı nefs kavrayışının modern felsefenin başlatıcısı kabul edilen Kartezyen felsefe ile karşılaştırmalı bir okumasına çalışılacaktır. Derste nefs/ruh kavramının tarihsel dönüşümünün yanında her iki filozofun bilgi teorileri ortaya konulacaktır. Hissetme ve idrak melekelerinin detaylı incelemesi, nefs melekelerinin filozofların epistemolojileri içindeki yeri, ben bilinci ve nefs, ben görüsüne dair düşünce deneyleri, ruh-beden ayrımı, nefs kavrayışlarının bilginin kesinliği ile ilişkisi, hüküm ve idrak seviyeleri gibi başlıklar program boyunca tartışılarak tahlil edilecektir. Meseleleri ele alırken takip edeceğimiz yöntem birincil kaynakların titizlikle okunması olacaktır. Yapacağımız yakın okumalar, üzerinde duracağımız kavramların Antik Yunan felsefesinden modern döneme kadarki izlerini sürmemize imkân sağlayacaktır. Programın sonunda katılımcılardan ders içeriğinde ilgilendikleri bir mesele üzerine makale yazmaları beklenmekte, böylece dersin çıktısı olarak somut bir kazanım sağlamaları hedeflenmektedir. 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Aristoteles, Ruh Üzerine (Peri Psykhês), çev. Zeki Özcan, Alfa Yayınları.

İbn Sina, Necat’ın Nefs bölümü, en-Necât, çev. Kübra Şenel, Kabalcı Yayınları.

İbn Sina, Avicenna’s Psychology, An English translation of Kitāb al-Najāt, Book II, Chapter VI, with Historico-Philosophical Notes and Textual Improvements on the Cairo edition. By F. Rahman, Oxford University Press, 1952.

Descartes, Meditasyonlar/Metafizik üzerine düşünceler, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yayınları.

Descartes, Aklın Yönetimi için Kurallar, çev. Engin Sunar, Say Yayınları. 

Program İçeriği

1. Hafta: 

Aristoteles’in psykhê (nefs) tanımı ve felsefe tarihindeki yeri

Okuma: Aristoteles, Peri Psykhês, I, 1 ve II, 1

2. Hafta: 

İbn Sina’nın nefs kavrayışı

Okuma: İbn Sina, Necât’ın Nefs bölümü

3. Hafta: 

İbn Sina’nın nefs kavrayışı

Okuma: İbn Sina, Necât’ın Nefs bölümü

4. Hafta: 

Descartes’ın nefs kavrayışı

Okuma: Descartes, Meditasyonlar I, II, III

5. Hafta: 

Descartes’ın nefs kavrayışı

Okuma: Descartes, Meditasyonlar IV, V, IV

6. Hafta: 

İbn Sina ve Descartes’ın nefs kavrayışlarını birlikte okuma denemesi

Okuma: Descartes, Aklın Yönetimi için Kurallar ve İbn Sina, Necât’ın Nefs bölümü

7. Hafta: 

İbn Sina ve Descartes psikolojilerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi 

8. Hafta: 

İbn Sina ve Descartes psikolojilerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.