E-Bülten Kaydı

Hilafet’in Ortaya Çıkışı ve Tarihi Seyri

Hoca: Ali Satan

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 02 Mart – 20 Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Hilafet müessesesi İslam dünyasının en önemli konusu idi. İlgasının üzerinden geçen 90 küsur yılda yavaş yavaş unutulduğu izlenimini vermektedir. Öte yandan oryantalist ve laisist çevreler hilafetin mahiyeti ve tarih içindeki yeri hakkında muğlaklık ve/veya yanlış değerlendirmelerin yaygınlık kazanmasını sağlamış bulunmaktadır. Dolayısıyla sünni ulemanın Hilafet yorumları, klasik Osmanlı Hilafet anlayışı ve bu anlayıştaki değişmenin kavranmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Katılımcılar, Modernleşme kaygılarının ötesinde soğukkanlı bir şekilde İslam-Osmanlı mirasını yeniden anlamak ve anlamlandırma cehdi içinde olacaktır.  Bu maksatla devirlerinin en önemli alimlerinin en mühim metinleri, yorumları okunmağa çalışılacaktır. Katılımcılar klasik dönemin İslam, hilafet, devlet anlayış ve kavrayışlarına o devrin metinleri ışığında bakabileceklerdir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Casim Avcı, Azmi Özcan, “Hilafet” maddesi Diyanet İslam Ansiklopedisi.

Mustafa Öz, Avni İlhan, Mehmet Akif Aydın, “İmamet”, Diyanet İslam Ansiklopedisi.

Cengiz Kallek, “Biat” Diyanet İslam Ansiklopedisi

Maverdi, El Ahkâmü’s Sultaniye, Çev. Ali Şafak, İstanbul Bedir Yayınevi.

Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi, İslam Tarihi, İstanbul 1982

Hulusi Yavuz, Osmanlı Devleti ve İslamiyet, İstanbul İz Yayıncılık 1991

İsmail Kara, İslamcıların Siyasi Görüşleri, Dergah Yayınları

Program İçeriği

1. Hafta: Giriş: Dersin gerekçesi ve maksadı, takip edilecek usul 

2. Hafta: Hz. Peygamber’in devlet başkanlığı ve Hulefa-i raşidin’in seçimlerini yeniden okumak

3. Hafta: Hilafetin saltanata dönüşü: tarihi zaruret ve meşruiyet 

4. Hafta: Erken dönem İslam tarihinde Hilafet ve saltanatın ayrışması

5. Hafta: Hilafetin Osmanlıya intikali ve Hilafetin ihyası

6. Hafta: Osmanlı Hilafeti ve Ulema

7. Hafta: Klasik Hilafet anlayışında değişim 

8. Hafta: Osmanlı Hilafetinde değişim: Hilafet, Meşrutiyet ve Ulema 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.