E-Bülten Kaydı

Bilim Felsefesi Okumaları

Hoca: Tahsin Görgün

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 21 Ekim – 09 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Batı Avrupa’nın dünyanın merkezine yerleştiği dönemi ifade eden modernite ve modernizm ile bu durumun izafileştiği bir hal olarak postmodernite ve postmodernizm, itibari olanın mutlaklaştırılması ve itibari olanın mutlak ile olan irtibatından koparılarak, mutlak’ı ikame cihetinden suistimali haline denk düşmektedir (Descartes’teki cevher kavramı ve kavrayışı bu yönden önemli bir perspektif sunmaktadır). Batı düşüncesi içinde bilim felsefesi de bu sürece denk düşen bir şekilde, pozitivizm’den konvansiyonalizme; konvansiyonalizmden konstrüktivizme varıncaya kadar çeşitli yaklaşımlara zemin teşkil ettiği gibi, yapı kavramı etrafında şekillenen yapısalcılık ve bunlarla irtibatlı olarak karşımıza çıkan dekonstrüksiyon kavramları, mevcudu mutlaklaştırarak bunun üzerinden tarihselciliği tahkim eden hermeneutik, nihilizmin bilim de dâhil olmak üzere bütün alanlarda su yüzüne çıktığı hali ifade etmektedir. Hem pozitivizmin muhtelif türleri, hem yapısalcılık hem de hermeneutik, bilim konusunda da, itibariliği mutlaklaştırmanın sınırlarını fark etme ve bunun ortaya çıkardığı çaresizlik ve çözümsüzlüğün örneklerini takdim etmektedirler ki, bunun adı nihilizmdir. Ancak nihilizm bidayet olmadığı gibi nihayet de değildir; her şeyi aslına irca ederek, bu sorunların kaynağını keşfederek, kaynağından başlayan bir tahkik yoluyla, yüzleşmenin imkânını araştırmak gerekmektedir. Bu çerçevede özellikle İslam dünyası ve düşüncesinin modern durumun oluşmasındaki dahli açığa çıkarılarak, ihmal edilen cihetlerin ortaya çıkardığı münasebetsizliği keşfederek, bunu aşmanın yolları sorgulanacaktır. Bilim felsefesi ile ilgili genel bir tasavvur oluşturulduktan sonra, sırasıyla pozitivizm, yapısalcılık ve hermeneutik, klasik İslam düşüncesi, özellikle Osmanlı felsefesi perspektifinden eleştirel bir şekilde müzakere edilecektir.

 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Brian Fay. Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.

Elisabeth Ströker. Bilim Kuramına Giriş. Çev. Doğan Özlem. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2005.

Alan F. Chalmers. Bilim Dedikleri. Çev. Hüsamettin Arslan. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.

Peter Winch. Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe. Çev. Ömer Demir. Ankara: Vadi Yayınları, 2000.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.