E-Bülten Kaydı

Başlangıçtan Kant'a Modern Batı Düşüncesi

Hoca: Kasım Küçükalp

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 02 Mart - 27 Nisan 2015 (9 Hafta)

Katılım Şartları: Batı felsefesini anlama çabası içinde olma

Bu ders boyunca Modern Batı düşüncesi, başlangıcından Kant felsefesi dâhil olmak üzere Aydınlanma düşüncesine kadar olan süreç içerisinde ontolojik, epistemolojik, etik ve politik imaları bağlamında belirli düşünürler ekseninde ele alınıp değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda Rönesans ve Modern Bilim Düşüncesi ile başlamak üzere, Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley ve Hume gibi ampirist filozoflar ve ampirist epistemoloji anlayışı ile Descartes, Spinoza ve Leibniz gibi rasyonalist filozof ve rasyonalist epistemoloji anlayışı, modern düşünceyi belirgin hale getiren sübjektivist ve hümanist ontoloji anlayışı bağlamında mukayeseli olarak ele alınıp, değerlendirilecektir. Kuşkusuz bu noktada Kant, gerek söz konusu iki epistemoloji geleneğini mezceden karakteri ile, gerekse ortaya koymuş olduğu otonom ahlakî özne nosyonu ile modern Batı düşüncesinin tekemmülünde önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu öneme binaen bu dönemki dersler Kant felsefesi dahil olmak üzere modern Batı düşüncesine tahsis edilecektir.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.