E-Bülten Kaydı

Program

25 OCAK / JANUARY CUMARTESİ / SATURDAY

09.00 – 09.15  Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

09.15 – 10.00  Açılış Konferansı / Keynote Conference

10.15 – 12.15  Birinci Oturum / First Session

Khosrow Bagheri Noaparast, University of Tehran Faculty of Psychology and Education

Eurocentrism: A Twofold Negligence; a Twofold Violence

Avrupamerkezcilik: İki Yönlü Bir İhmal, İki Yönlü Bir Şiddet

 

Mustafa Demirci, Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü

The Historical and Civilizational Outlook of Islam in the Mirror of Euro-Centric History

Avrupa Merkezci Tarih Aynasında İslam’ın Tarih ve Medeniyet Manzarası

 

12.15 – 13.30  Öğle Arası / Lunch

13.30 – 15.30  İkinci Oturum / Second Session

Syed Farid Alatas, National University of Singapore Department of Sociology/Department of Malay Studies

Problems of Concept Formation: Transcending Eurocentrism with the Concept of “Religion”

Kavramsallaştırma  Problemleri:  Avrupamerkezciliği “Din” Kavramıyla  Aşmak

 

Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Emergence of Eurocentric Modernity and the Changing Position of the “Other”

Avrupamerkezci Modernitenin Ortaya Çıkışı ve Ötekinin Değişen Konumu

 

16.00 – 18.00  Üçüncü Oturum / Third Session

Süheyb Öğüt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Eurocentrism As Secularcentrism and Secularcentrism as Pornographycentrism

Avrupamerkezcilik Olarak Sekülermerkezcilik ve Pornografimerkezcilik Olarak Sekülermerkezcilik

 

Seyed Javad Miri, Tehran Institute for Humanities and Cultural Studies

Beyond Eurocentrism: Probing into Epistemological Endeavors of Allama Jafari

Avrupamerkezciliğin Ötesinde: Allame Caferi’nin Epistemolojik Denemeleri Üzerine Bir Araştırma

 

26 OCAK / JANUARY PAZAR / SUNDAY

09.00 – 11.00            Dördüncü Oturum / Fourth Session

Hasan B. Yalçın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

The Rise, Fall, and Recent Revival of Euro-centrism in International Relations Theory

Uluslararası İlişkiler Teorisinde Avrupa-Merkezciliğin Doğuşu, Düşüşü ve Yeniden Yükselişi

 

Sari Hanafi, American University of Beirut, Department of Sociology, Anthropology & Media Studies

The Arab Uprisings Through Academic Scholarship: Structure Constraints and Optional Dependency

Akademik Düzlemde Arap Ayaklanmaları: Oluş Sınırları ve Alternatif Bağımlılık

 

11.20– 13.20 Beşinci Oturum / Fifth Session

Alphan Akgül, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eurocentric Literary Criticism in Turkish Literature: Is Another Path Possible?

Türk Edebiyatında Avrupamerkezci Edebiyat Eleştirisi: Başka Bir Yol Mümkün mü?

 

S. Bekir Gür, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Coşkun Taştan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Zafer Çelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Murat Özturk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Eurocentrism in Higher Education: Locality and Universality in Textbooks on Sociology of Education

Yükseköğretimde Avrupa-merkezcilik: Eğitim Sosyolojisi Ders Kitaplarında Yerellik ve Evrensellik

 

13.20– 14.30 Öğle Arası / Lunch

14.30–16.30  Altıncı Oturum / Sixth Session

Feridun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü/Sosyoloji Bölümü

The Changing Character of Economics: The Rise of American Style Neoclassicism

Ekonominin Değişen Karakteri: Amerikan Tarz Neoklasisizmin Yükselişi

 

Necati Anaz, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

An Analysis of the EU in a Caucasia-Centric World Via ‘Borderland Triangle’: Options and Obstacles

Kafkasya-Merkezli Bir Dünyada “Sınır Bölgesi Üçgeni” Doğrultusunda AB’nin Çözümlenmesi: Seçenekler ve Manialar

 

16.45–17.30  Kapanış Oturumu / Closing Session

Bütün Katılımcılar / All Participants

Avrupamerkezciliği Aşmanın Başlangıçları ve Yolları

The Beginnings and Ways of Going Beyond Eurocentirism

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.