E-Bülten Kaydı

banner_c7891628e60eff5b0643d41c40494d89bc556036.jpg
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam düşüncesi içerisinde pek çok disiplin tarafından tartışılagelmiş konulardan birisi “ahlâk” meselesidir. Gerek dinî gerekse de felsefî bilim dallarında kendisine yer bulmuş bu alan, mâtuf olduğu gaye ve ortaya çıkan problemler nispetinde farklı cihetlerden ele alınmış ve tartışılmıştır. Bu sebepten İslam düşüncesiyle irtibat halinde olan insanların hangi ilim dalıyla ilgileniyor olurlarsa olsunlar ahlâk ilmine girecek konulara bîgane kalmaları düşünülemez.

Ahlâk alanının hâiz olduğu bu kuşatıcılığın ortaya çıkardığı mezkûr disiplinler açısından ele alınma zorunluluğu İLEM (İlmi Etüdler Derneği) ve İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) tarafından 2013 yılı itibariyle başlatılan “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”ni ortaya çıkarmıştır. Pek çok farklı bileşenden oluşan bu projenin temel amacı, ahlâk alanında telif edilmiş çalışmaların belli bir sistem dâhilinde ortaya konularak, nitelikli ilmi çalışmalar yapılmasına imkân sağlanması ve bu süreçte ahlâk çalışan bir zümrenin yetişmesinin temin edilmesidir.

Bu projeyle ahlâk düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meseleleri yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki ahlakî sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azamî ölçüde istifade edilmesi hedeflenmektedir.

Projenin 2013 yılında başlayıp iki yıllık süre içerisinde tamamlanan ilk aşamasında hedeflenen faaliyetlerin tamamına yakını gerçekleştirilmiş ve çıktıları akademik camia ile paylaşılmıştır. 

Projenin ilk aşamasında İslam ahlâkının çeşitli perspektiflerden ele alındığı yuvarlak masa toplantıları, ahlâkın kökenleri sorununun ele alındığı Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar dizisi, atölye çalışmaları, dersler yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen ürünler yayın sürecine hazırlanmıştır.

Projenin en önemli taraflarından bir tanesi klasik ahlâk metinlerinin günümüze kazandırılması yanında ahlâk teorileri üzerine yapılan yeni çalışmaların ortaya konulması olmuştur. Bu amaçla ikinci klasik dönemin etkili ahlâk metinlerinden birisi olan Ahlâk-ı Adudiyye üzerine yazılmış 7 ayrı şerh tahkik ve tercüme edilerek Yazma Eserler Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Bunun dışında İslam ahlâk problemlerinin ele alındığı makalelerin yer aldığı İslam Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler adlı kitap Ömer Türker ve Kübra Bilgin’in editörlüğünde hazırlandı.  Ayrıca  Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar Dizisi Ahlâkın Temeli başlığıyla Ömer Türker’in editörlüğünde kitaplaştı.

Halihazırda yayın süreci devam eden kitaplar arasında Hümeyra Özturan tarafından hazırlanan Ahlâk Felsefesi Seçme Metinler ve Mustakim Arıcı tarafından yazılan Taşköprîzâde’nin Ahlâk Teorisi adlı kitaplar yer almaktadır. Öte yandan klasik ahlâk felsefesi birikimini ortaya koymak amacıyla 12-19.yüzyıllar arasında yer alan ahlâk metinlerinin kataloglama çalışması yapılmıştır.

Yapılan derinlikli ve öncü çalışmalarıyla alana önemli katkılar sağlayan İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi faaliyet ve yayınları 2015 yılı itibariyle daha da yetkin bir şekilde devam etmektedir.

Projenin ikinci aşamasında yuvarlak masa toplantıları İslam düşüncesinde mîzâc teorileri ve ahlâkî önermelerin kaynağı problemi şeklinde spesifik başlıklar ekseninde gerçekleştirilecektir. Bir önceki dönemde ahlâkın temeli üzerine yapılan konferans serisi ise bu dönem ahlâkta yaptırım meselesinin ele alınacağı Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar Dizisiyle devam etmektedir. Ayrıca ilk dönemde yapılan kataloglama çalışaması 8-11.yüzyıllar da dahil edilerek genişletilecektir.

 

Proje web sayfası için tıklayınız.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.