E-Bülten Kaydı

İslamcı Dergiler Projesi

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve yaygınlaştırıldığı dergiler pek çalışılmamıştır. Hâlbuki dergiler, Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar, İslamcı düşüncenin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir işleve sahip olmuş ve İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmiştir. Bu yayınların incelenmesi Türkiye’de İslamcılık düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve özneleri derli toplu bir şekilde ortaya çıkaracağı gibi, Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin gelişim seyrinin ortaya çıkması için de önemli kapıları aralayacaktır.


İLEM Toplum Çalışma Grubu’nun İslamcı Dergiler Projesi ile dergiler 3 aşamada incelenecektir. Proje kapsamında dergilerin dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve incelenmesi planlanmaktadır. Projenin 2014-2015 yıllarında tamamlanan birinci aşamasında 1960-1980 dönemi mercek altına alınmıştır. Bu dönemin seçilmesinin nedeni hem kendisinden önceki dönemleri yansıtan bir yapısının hem de kendisinden sonraki dönem üzerinde çok ciddi etkilerinin olmasıdır. Böylece İslamcı neşriyatın ciddi bir atılım gösterdiği bu ara dönem üzerinden İslamcılığın ana temalarını ortaya koymanın daha kolay olacağı düşünülmüştür. Projenin 2016’da başlayan ikinci aşamasında 1960 öncesi dergiler ele alınmaktadır. 2017-2018 yıllarında gerçekleştirilecek 3. aşamasında ise 1980 sonrası dergiler üzerine çalışılacaktır.


Alanında bir ilk olan bu proje ile temel olarak İslamcılık düşüncesini anlama ve yeniden gündeme getirme çabalarına açılımlar getirmek ve destek olmak; İslamcıların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak ve İslamcılık düşüncesinin mecra bulduğu ve mecra açtığı dergileri kayıt altına alıp bir araya getirerek İslamcılıkla ilgili çalışmalara katkı yapmak amaçlanmaktadır. Türkiye’de İslamcı düşüncenin gelişimini ve üretimini görünür hale getirmek; İslamcılıkla ilgili çalışma yapan araştırmacıların birincil kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak; İslamcılık araştırmalarına olgusal bir zemin kazandırmak; İslamcılık araştırmalarını teşvik etmek ve İslamcı düşünce arşivini kurmak üzere ön hazırlık yapmak bu projenin hedefleri arasındadır.

 

Proje web sayfası için idp.org.tr

Osmanlı Kitap Kültürü

Osmanlı’nın kitap ile kurduğu ilişkiyi ve bu eksende yarattığı kültürü kendi tarihsel ve toplumsal şartları çerçevesinde kavramak amacıyla başlatılan proje, 2012 yılında İLEM bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin etkin ve sahiplenici katılımları ile başlayan bir kültür çalışmasıdır.

Osmanlıları anlamaya yönelik birçok çalışma arasında istikrarlı ve özgün bir perspektifle devam eden bu çalışma, tarihin ve hafızanın kıvrımlarında dolaşarak İslam medeniyetinde yazının somut kültürü, hâmilik kurumu, meclisler, takdimler, okuma biçimleri, değişen kitap algısı ve bu algı çerçevesinde üzerinde yürüdüğümüz düşünce yolunu bulmayı amaçlamaktadır.

İslam Ahlak Düşüncesi Projesi

Ahlâk alanının hâiz olduğu bu kuşatıcılığın ortaya çıkardığı mezkûr disiplinler açısından ele alınma zorunluluğu İLEM (İlmi Etüdler Derneği) ve İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) tarafından 2013 yılı itibariyle başlatılan “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”ni ortaya çıkarmıştır. Pek çok farklı bileşenden oluşan bu projenin temel amacı, ahlâk alanında telif edilmiş çalışmaların belli bir sistem dâhilinde ortaya konularak, nitelikli ilmi çalışmalar yapılmasına imkân sağlanması ve bu süreçte ahlâk çalışan bir zümrenin yetişmesinin temin edilmesidir.

Bu projeyle ahlâk düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meseleleri yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki ahlakî sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azamî ölçüde istifade edilmesi hedeflenmektedir.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.