E-Bülten Kaydı

Metafiziği Yeniden Düşünmek

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmi anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılında kuruldu. Bu amaç doğrultusunda on bir yıldır çeşitli çalışmalar yürütmekte, eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca, geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerin çıktılarını yayına (kitap, dergi, bülten, rapor vs.) dönüştürmekte ve bu yayınları kamuoyunun istifadesine sunmaktadır.

İLEM bu çerçevede, lisans düzeyindeki katılımcılara, kendi medeniyetlerinin kadim birikimi kadar, çağdaş dünyayı da tanımalarını sağlayan ve onlara meseleleri vukufiyetle ele alacak bir perspektif katan üç yıllık Eğitim Programı sunmaktadır.

İLEM Eğitim Programı her sene bir Açılış Konferansı ile döneme başlamaktadır. Osmanlı Hukuk Düzeni İçinde Padişahın Yasama Yetkisi, Batının Doğusu: İslam Algısı ve Nefret Söylemleri, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen açılış konferansları arasındadır. İLEM, kendi içerisinde bir ilmî gelenek olarak her yıl Eylül-Ekim aylarında düzenlediği Açılış Konferansı’nın metnini de ayrıca,  bir önceki dönem olduğu gibi matbu halde konferans öncesinde katılımcıların istifadesine sunmaktadır.

Bu yılki Açılış Konferansımızın başlığı “Metafiziği Yeniden Düşünmek”. Bu başlık altında Doç. Dr. Ömer Türker tarafından metafiziğe yöneltilen çağdaş eleştirileri, bunların tarihsel kökenleri ve teorik duyarlılıkları ele alındıktan sonra metafizik bilginin ve metafizik düşüncenin vazgeçilmezliği ve bununla birlikte olası bir metafizik teorinin hangi sorunları göğüslemesi gerektiği ele alındı. Konuya Sadreddin Konevi’ye ait çarpıcı bir rüya ile başlayıp bu bağlamdaki meseleler olabildiğince derinlemesine tartışıldı. Bu kapsamda, öncelikle “bir disiplin olarak” metafizikten ne kastedildiği açıklandı, ardından da açıklanan anlamda metafiziğin imkanına ilişkin sorunlar tartışıldı. Nihayet, metafiziğin hangi veçhelerle tekrardan nasıl ele alınması gerektiği ve çağdaş düşüncenin metafiziği nasıl etkilediği anlatıldı.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.