E-Bülten Kaydı

Muhalefet Seminerleri

Muhalefet” son yıllarda Türkiye’de sıkça konuşulan bir konu haline gelmiştir. Entelektüel bir çaba olarak, kavramın siyasi karşılığının yanı sıra tarihsel ve toplumsal izdüşümleri de incelenmeyi hak etmektedir. Bu bağlamda, 3 Mayıs – 7 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Muhalefet Seminerleri”nin odak noktasını muhalefetin özü, kavramsal analizi, İslam siyasi tarihi ve düşüncesindeki karşılığı, Türkiye’de tarihsel seyri ve sinemadaki işlevi gibi hususlar teşkil etti.

İLEM Siyaset Çalışma Grubu’nun düzenlemiş olduğu Muhalefet Seminerleri dizisinin ilki Besim Dellaloğlu’nun “Kavramsal Anlamda Muhalefet” başlıklı konuşmasıyla başladı ve ana hatlarıyla muhalefetin doğuşu, gelişimi, muhalefet odakları ve bugünkü durumuna değinildi. İkinci oturumda Beşir Eryarsoy, “İslam’da Siyasal Muhalefet” başlığı altında İslam tarihinde siyasal muhalefetin Hz. Muhammed’den günümüze kadar olan seyrini anlattı. Muhalefetin nasıl anlaşıldığı, kavramın zaman içerisinde geçirdiği değişim muhalefetin pratik boyutları öne çıkarılarak aktarıldı. Üçüncü oturum, Ahmet Demirel’in “Tek Parti Döneminde Muhalefet” adlı semineriyle gerçekleştirildi. Konuşmasına Türkiye’de muhalefetin nasıl algılandığını tanımlayarak başlayan Demirel, Türkiye’deki muhalefet tecrübesini aktardı. Son olarak, Zeynep Özarslan‘ın “Kitle İletişim Aracı ve Sanat Olarak Sinemanın Toplumsal Muhalefet Açısından İşlevi ve Muhalif Sinema” başlıklı sunumu ile muhalefete farklı bir pencereden bakıldı.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Devlet Üzerine Tartışmalar

Siyaset biliminin odak tartışma konularından birisi olan “Devlet” konusu, 25 Nisan – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Devlet Üzerine Tartışmalar” dizi semineri ile İLEM’de farklı yönleriyle ele alındı. “Devlet” olgusuna farklı yaklaşımların ele alındığı dizi seminerde modern devlet, ulus devlet, devletin siyasiliği, sosyal devlet ve devletin kurumları ile işleyişi gibi konular masaya yatırıldı.

İlk olarak Bünyamin Bezci, “Modern Devlet, Siyasilik ve Karar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bezci sunumunda devletin dönüşümü, modern devletin başlangıcına dair geliştirilen bakış açılarını ve modern devletin bugün geldiği noktayı katılımcılar ile paylaştı. Bezci, konuşmasının sonunda Türkiye’de son zamanlarda gündemin merkezinde olan başkanlık sistemi tartışmalarına değinerek başkanlık sistemine dair görüşlerini aktardı.

Ozan Erözden, “Ulus-Devlet’in Geleceği” başlıklı sunumunda küreselleşmenin ulus-devlet yapılanmasını dönüşüme uğrattığı, klasik ulus-devlet kurumlarının gelecekte terk edilmek zorunda kalınacağı iddiasının ne ölçüde geçerli olduğunu ele aldı. Erözden, ulus-devletin mutlak anlamda bir dönüşüme uğraması için esas olarak düşünsel temellerde bir yeniden yapılanmanın gerekliliğini sunumunda vurguladı.

Mehmet Fatih Aysan, Refah Devletinin “Krizi” mi? başlıklı sunumunda 2007 yılının sonunda Amerika’da başlayan, 2008’de finansal piyasalardaki büyük düşüşlerle derinleşen ve halen etkileri hissedilen küresel ekonomik krizin, başta sanayileşmiş batı ülkeleri olmak üzere tüm dünyada yol açtığı reform tartışmalarını ele aldı. Sosyal politikalardaki kazanımların törpülenmesi manasına gelen “kemer sıkma” politikaları, refah devletini tekrar gündeme getirdi. Aysan’a göre ekonomi ve devlet merkezli bakış açılarından farklı olarak refah devleti “krizi”nin sosyal ve demografik dönüşüm anlaşılmadan açıklanamayacağı ve de refah devletinin süregiden sorunlarının krizden ziyade refah dağıtım sisteminin yeniden yapılanmanın yansımaları olduğunu iddia etti.

Haluk Alkan, Devlet Sistemleri ve Kurumlar başlıklı sunumunda devletin kurumsal boyutu yalnızca onun örgütsel yapısını ortaya koymamakta, aynı zamanda dayandığı felsefeyi, topluma bakışını ve hangi meşruiyet temelinde kendini anlamlı kılmaya çalıştığını da ifade etti. Buradan hareketle Alkan, bu kurumların bir siyasal sistem olarak devletin işleyişi üzerindeki etkilerini ve aynı zamanda içinde konumlandığı çevreden nasıl etkilendiği sorusunu yanıt aradı. Alkan, özellikle Türkiye’de sistem sorununun yoğun olarak tartışıldığı son günlerde “niçin ve neyi tartışıyoruz?” soruları çerçevesinde siyasal sistemlerin arka planı ve yansımalarını katılımcılar ile paylaştı.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ortadoğuda Din ve Siyaset İlişkisi Dizi Semineri

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.