E-Bülten Kaydı

banner_799c3c6d223ca02c1ef4742615f442d8cf395659.jpg
İslam Düşünce Atlası Projesi

İslam Bilim ve Düşünce Atlası Projesi kapsamında H. II./M. VII. asır ile H. XIV./M. XX. asır arasında yaşamış yaklaşık 350 filozof, kelamcı, dilbilimci ve sûfî etrafında, mekân-tarih-öğreti-ekol değişkenleri dikkate alınarak bir İslam bilim ve düşüncesi atlası oluşturulacaktır. Web tabanlı bir program dahilinde dijital ortamda sunulacak bu proje, aynı zamanda İslam Bilim ve Düşünce Atlası adıyla kitap olarak da yayımlanacaktır.

Bu bağlamda iki aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında, İslam düşünürlerinin hayatları, öğretileri ve eserleri, önemli İslam şehirleri, temel kurumsal yapılar ve karakteristik sanat eserleri zaman çizelgesi ve harita yardımıyla web tabanlı bir programda bütünleşik olarak sunulacaktır.

Bu projede ayrıca söz konusu asırlar arasında yaşamış bilginleri, doğrudan ve dolaylı ilişkileri ile ekol mensubiyetleri etrafında şematik olarak gösterecek bir “bilginler ağı” oluşturulacaktır. İslam düşünce geleneğinin, özellikle XII. asır sonrasında bir metinsel süreklilik etrafında şerh-haşiye-talik yollu bir telif tarzı içerisinde üretildiği dikkate alınarak, projede, her bilimsel disiplinle ilgili temel kitapları merkeze alan bir “kitaplar ağacı” geliştirilecektir.

Projenin Amaçları

 • İslam düşüncesinde önemli yere sahip düşünür, şehir ve kurumları web tabanlı bir program vasıtasıyla sunmak.
 • Söz konusu düşünürlerin yaşadığı ve seyahat ettiği şehirleri dünya haritasında göstermek. Bu anlamda Mekke, Medine, İstanbul, Bağdat, Merv, İsfahan, Buhara, Şiraz, Bursa ve Konya gibi kültür havzalarını tanıtmak.
 • Söz konusu düşünürlerin hayatları, öğretileri, eserleri ve etkileriyle ilgili bilgiler vermek.
 • İslam düşünce tarihine dair bir zaman çizelgesi oluşturmak ve bunu mekân bilinciyle daha anlaşılır hâle getirmek.
 • İslam düşüncesi tarih yazımı ve öğretiminde mekân ve zaman bilincini dikkate alan bütüncül bir perspektif oluşturmak.
 • İslam düşünce geleneğinin geliştiği kurumları ve merkezleri harita yardımıyla sunmak.
 • İslam düşünce tarihinin genel hatlarını, farklı seviye ve alandaki okurlara görsel araçlar yardımıyla göstermek
 • İslam tarihinde önemli yere sahip filozof, mutasavvıf, kelamcı ve fakihler  arasındaki ilişkileri saptamak ve söz konusu ilişkiler ağını görsel verilerle sunmak.
 • Düşünürler arası ilişkileri (hoca-talebe ilişkisi ve ekol mensubiyeti) gösteren bir "düşünce ağacı" ve eserler arası ilişkileri (şerh-haşiye-talik-zeyl) gösteren bir "eserler ağacı" çıkarmak.
 • İslam düşünce tarihini, kişiler, şehirler ve olaylar gibi farklı bilgiler üzerinden kıyas ve takip etmek.
 • Farklı uzmanlık alanları gerektiren bilgileri, yaygın kullanımı mümkün kılacak bir akademik seviye dahilinde sunmak.
 • Seçilen önemli 50 düşünürle ilgili uzmanların sunumu çerçevesinde videolar hazırlamak ve bunları web programı üzerinden erişir hâle getirmek.
 • İslam felsefe ve bilim tarihinin özellikle lisans seviyesindeki öğretimine pedagojik açıdan katkı sağlamak.
-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.