E-Bülten Kaydı

Language Acts and Worldmaking Project

Bu proje, dilin materyal ve tarihi bir güç olduğu düşüncesi ile yola çıkar. Dil, bireysel, yerel, uluslararası ve manevi kimliklerimizi oluşturmamıza yardımcı olan, aynı zamanda beraberinde büyük bir ideolojik arka plan barındıran bir güçtür. Bu diyalektik sürece ‘tarih-dünya inşası’ (worldmaking) adı verilir. Dil bize mekan, aidiyet, zaman ve mekan arasında yolculuk, farklı var olma biçimleri, farklı tarihler ve gerçekliklerle yüzleşebileceğimiz bir alan sağlar. Bu proje de dil öğrenmeye dair çokça kabul edilen yaygın bir görüşe itiraz etmekle başlar. Globalleşen dünyada dillerin çok önemli olduğu sıkça dile getirilse de, aynı zamanda dil öğreniminin globalleşmenin nötr bir aracı olduğu ve insanlık eğitim tarihinde kolayca pazarlanabilen ve aktarılabilen bir yetenek olduğu varsayılmaktadır. Ne var ki dil öğrenimi bilişsel ve eleştirel sürecin çok önemli bir safhasını teşkil eder. Dil öğrenmek tarih sahnesinde var olan terimleri, kavramları inançları ve uygulamaları tanımak demektir; bu tarih ise diğer kültürler ve dillerle ilişki içerisinde şekillenmektedir. Dilin yaşam biçimlerimizi nasıl şekillendirdiğini ve dil öğrenmenin geçmiş ve gelecek arasında kurulacak köprülerde nasıl bir potansiyel role sahip olduğunu detaylıca ortaya koymak elzemdir.

Bu proje, İspanyolca ve Portekizce dillerini ulusal edebi ve kültürel geleneklerin sınırları ile kısıtlayan standart disipliner yaklaşımları aşarak söz konusu potansiyeli gerçekleştirmeye çalışacaktır. İspanyolca ve Portekizce konuşulan dünyada ortaya çıkan, çok dilli ve çok kültürlü geniş coğrafyayı ve Avrupa, Amerika ve Afrika’daki iletişim bölgelerini ortaya çıkarmayı hedefleyen araştırmalar projeye dahil edilecek. İberya’yı global kolonileştirme hareketinin hem kurucusu hem de bir ürünü olarak anlamak, İberya Çalışmalarını karşılaştırmalı ve uluslar ötesi bir eksene yerleştirerek diaspora kimliklerini, tarihsel postkolonyal düşünme biçimlerini, modern sömürgesizleştirme hareketlerini ve kültürler arası etkileşimi vurgulayacaktır.

Proje, zaman ve mekan içerisinde insanlar ve dillerin hareketlerini beş ana temelde inceleyecektir. ‘Seyahat kavramları’ İberya’yı kültürel bir dönüm noktası, Doğu ve Batı arasında bir sınır, Yahudi, Müslüman ve Hıristiyanlar içinse bir vatan olarak şekillendiren hikayeler ve söz dağarcıklarını araştıracaktır. Orta Çağlardan günümüze, Avrupa ve ötesinde İspanyolca (İberya, Endülüs ve Sefarad), Portekizce, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İbranice ve Ladino (Yahudi-İspanyolca) dillerinin ortaya koyduğu ideolojik birikim incelenecektir. ‘Tercüme faaliyetleri’ tiyatral anlatılara eğilecek ve kelimelerin dünya sahnesi üzerinde nasıl bir performatif dil yaratabileceğini inceleyecektir. Tercüme üzerinden zaman ve mekanda seyahat eder, kelimelerin orijinallerini sorgulama imkanı bulur ve onları kendi günümüze taşırız. Bu araştırma kolunda ayrıca tiyatronun bilinen ve hayali dünyaları yeniden üretmedeki rolü araştırılacaktır. ‘Bir tercüme hareketi olarak Dijital Modelleme’ branşında ise dijital, mobil ve ağ teknolojilerinin ‘global’ kültür anlayışımız üzerindeki etkileri irdelenecek ve enformasyon çağının gelişimi ve İspanyolca ve Portekizce kültürleri bağlamında dijital bir alan oluşmasında ne tür tercümelerin rol oynadığı incelenecektir. ‘Yüklü anlamlar ve tarihleri’ branşı, İbero-Roman dillerinden yapılan alıntıların önemini ve bu süreci araştırarak tarihsel dilbilimin kültürel anlam üretimi için ne denli merkezi olduğunu vurgulayacaktır. Bu tür alıntılar insanların davranış ve dünya görüşlerini yansıtan ve şekillendiren ‘yüklü’ anlamlar içermektedir. Son olarak ‘Diaspora Kimlikleri ve Dil Öğretim Politikaları’ başlığı, dil öğretimi ve eğitmenleri araştırmasıyla projenin beşinci ayağını oluşturacaktır. Bu branş, İngiltere’de uluslararası birer kültür elçisi olarak İspanyolca, Portekizce ve Katalan yerlisi öğretmenlerin hayat hikayelerini analiz ederek, profesyonel ve bireysel kimliklerini kurma ve anlamlandırmada onlara yardımcı olan kelime dağarcığı ve yerli ögeleri tanımlayacaktır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiyede Toplumsal Değişim Projesi

Türkiye uzun yıllardır toplumsal anlamda hızlı bir değişim yaşamaktadır. Toplumsal yaşamın hemen her alanında ve katmanında gerçekleşen farklılaşmaların ise kendi içerisinde etkin olan faktörlerle birlikte analiz edilmesi gerekmektedir. Sosyal bilimler alanında konuya olan ilgideki artışa rağmen meseleye dair ne makro ne de mikro düzeyde kapsamlı olarak yapılmış bir çalışma bulmak mümkün olmamaktadır. Toplumsal değişim konusu üzerinde uzlaşılmış teorik çerçevelerin oluşmadığı bir alan olduğu gibi, henüz teknik yaklaşımlar da geliştirilebilmiş değildir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) çatısı altında Ocak 2012’de Dr. Lütfi Sunar koordinatörlüğünde başlatılan çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki toplumsal değişimin anlaşılabilmesi ve nitelikli olarak değerlendirilebilmesi için değişimin ve dinamiklerini çözümlenmesi ve kavramsallaştırılarak sosyal bilim çalışmalarına temel sağlanmasıdır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İslamcı Dergiler Projesi

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve yaygınlaştırıldığı dergiler pek çalışılmamıştır. Hâlbuki dergiler, Osmanlı’nın son döneminden günümüze kadar, İslamcı düşüncenin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir işleve sahip olmuş ve İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmiştir. Bu yayınların incelenmesi Türkiye’de İslamcılık düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve özneleri derli toplu bir şekilde ortaya çıkaracağı gibi, Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin gelişim seyrinin ortaya çıkması için de önemli kapıları aralayacaktır.

İLEM Toplum Çalışma Grubu’nun İslamcı Dergiler Projesi ile dergiler 3 aşamada incelenecektir. Proje kapsamında dergilerin dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve incelenmesi planlanmaktadır. Projenin 2014-2015 yıllarında tamamlanan birinci aşamasında 1960-1980 dönemi mercek altına alınmıştır. Bu dönemin seçilmesinin nedeni hem kendisinden önceki dönemleri yansıtan bir yapısının hem de kendisinden sonraki dönem üzerinde çok ciddi etkilerinin olmasıdır. Böylece İslamcı neşriyatın ciddi bir atılım gösterdiği bu ara dönem üzerinden İslamcılığın ana temalarını ortaya koymanın daha kolay olacağı düşünülmüştür. Projenin 2016’da başlayan ikinci aşamasında 1960 öncesi dergiler ele alınmaktadır. 2017-2018 yıllarında gerçekleştirilecek 3. aşamasında ise 1980 sonrası dergiler üzerine çalışılacaktır.

Alanında bir ilk olan bu proje ile temel olarak İslamcılık düşüncesini anlama ve yeniden gündeme getirme çabalarına açılımlar getirmek ve destek olmak; İslamcıların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak ve İslamcılık düşüncesinin mecra bulduğu ve mecra açtığı dergileri kayıt altına alıp bir araya getirerek İslamcılıkla ilgili çalışmalara katkı yapmak amaçlanmaktadır. Türkiye’de İslamcı düşüncenin gelişimini ve üretimini görünür hale getirmek; İslamcılıkla ilgili çalışma yapan araştırmacıların birincil kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak; İslamcılık araştırmalarına olgusal bir zemin kazandırmak; İslamcılık araştırmalarını teşvik etmek ve İslamcı düşünce arşivini kurmak üzere ön hazırlık yapmak bu projenin hedefleri arasındadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Proje web sayfası için idp.org.tr

 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.