E-Bülten Kaydı

İslam Ahlak Düşüncesi Projesi

Ahlâk, İslam düşüncesi içerisinde dinî ve felsefî bilim dallarında kendisine yer bulmuş; farklı gaye ve problemler açısından tartışılmıştır. Bu durum, ahlâk alanının klasik ve çağdaş bilim dalları arasındaki önemine de işaret etmektedir. Teori ve pratiğin birleşiminde ortaya çıkan ahlâkın bu etkin konumu, üzerine çalışmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebeple 2013 yılında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) ortaklığında İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi başlatılmıştır.

Projenin amacı; klasik ahlâk düşüncesinin kökenlerini ortaya çıkarma ve günümüz insanı için bu düşünce geleneğini yeniden üretmektir. Bu hedefle yola çıkılan çalışmada çeşitli kademede çok boyutlu faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Projenin ileri hedefleri arasında günümüz problemlerinin İslam ahlâk düşüncesi çerçevesinde ele alınması bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İslam Düşünce Atlası Projesi

İslam Düşünce Atlası Projesi kapsamında H. II./M. VII. asır ile H. XIV./M. XX. asır arasında yaşamış yaklaşık 350 filozof, kelamcı, dilbilimci ve sûfî etrafında, mekân-tarih-öğreti-ekol değişkenleri dikkate alınarak bir İslam bilim ve düşüncesi atlası oluşturulacaktır. Web tabanlı bir program dahilinde dijital ortamda sunulacak bu proje, aynı zamanda İslam Düşünce Atlası adıyla kitap olarak da yayımlanacaktır.

Bu bağlamda iki aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında, İslam düşünürlerinin hayatları, öğretileri ve eserleri, önemli İslam şehirleri, temel kurumsal yapılar ve karakteristik sanat eserleri zaman çizelgesi ve harita yardımıyla web tabanlı bir programda bütünleşik olarak sunulacaktır.

Bu projede ayrıca söz konusu asırlar arasında yaşamış bilginleri, doğrudan ve dolaylı ilişkileri ile ekol mensubiyetleri etrafında şematik olarak gösterecek bir “bilginler ağı” oluşturulacaktır. İslam düşünce geleneğinin, özellikle XII. asır sonrasında bir metinsel süreklilik etrafında şerh-haşiye-talik yollu bir telif tarzı içerisinde üretildiği dikkate alınarak, projede, her bilimsel disiplinle ilgili temel kitapları merkeze alan bir “kitaplar ağacı” geliştirilecektir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Taşköprülüzâde Projesi

XVI. asırda yaşamış bir Osmanlı alimi olan Ebu'l-hayr İsâmuddîn Ahmed Efendi veya bilinen ismiyle Taşköprülüzâde'nin genel olarak İslam düşüncesinin, özel olarak da Osmanlı düşünce geleneğinin anlaşılabilmesi için vazgeçilmez önemi haiz eserlerinin büyük bir kısmı yazma hâlindedir. Osmanlı ilim ve düşünce hayatının en önemli ve velût isimlerinden biri olan Taşköprülüzâde, özellikle Gazzâlî ve Fahreddîn Râzî sonrasında gündeme gelen yeni problemleri müstakil eserler dahilinde ele alarak tartışmış ve yeni çözüm arayışları içerisine girmiştir.

Taşköprülüzâde Külliyatı Projesi kapsamında, Taşköprülüzâde'nin henüz yazma hâlinde bulunan, kelam, felsefe, tasavvuf, mantık, dil ve tefsir gibi alanlarda yazılmış eserlerinin neşri, tercümesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Taşköprülüzâde'nin yazma hâlinde bulunan eserlerinin neşriyle birlikte, Osmanlı düşüncesinin neredeyse hiç ışık tutulmamış kaynakları gün yüzüne çıkacak ve genel olarak İslam düşüncesinin XVI. asırdaki görünümleri keşfedilmiş olacaktır.

Proje kapsamında neşredilecek eserler arasında bulunan, Taşköprülüzâde’nin Haşiye ala Haşiyeti’t-Tecrîd’i, yani Seyyid Şerif Cürcânî’nin Tecrîd Haşiyesi’ne müellifin yazmış olduğu haşiyenin neşri, projenin en önemli başlıklarından birini oluşturmaktadır. Bu çerçevede sadece Taşköprülüzâde’nin değil, Seyyid Şerif Cürcâni’nin de Tecrîd haşiyesi’nin neşredilmesi hedeflenmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.