E-Bülten Kaydı

Eleştiriden Uzlaşıya: Tasavvufun Teşekkül Seyri
  • Konuşmacı : Hacı Bayram Başer
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 02 Aralık 2017 Cumartesi - 17:30
-   A   +

Tasavvufun yaygınlaştığı süreçte sûfîler, sosyal ve entelektüel hayatta yer edinmelerini zorlaştıran birtakım problemlerle yüz yüze gelmişler ve dinin şeriat-hakikat alanları arasında mutlak bir ayrımın olamayacağını dile getirerek bu sorunu aşmaya çalışmışlardı. Bu bağlamda tasavvuf, eleştiri-kriz-uzlaşı olmak üzere başlıca üç aşamada gelişim göstermiştir. Eleştiri aşamasında sûfîler, toplumsal ve dinî hayattaki bozulmalara dikkat çekmişlerdir. Bu noktada zühd literatüründen beslenen sûfîler, tasavvufun peygambere dayanan bir tavır olarak kesintisiz bir süreçte gelişim gösterdiğini savunmuşlardır. Sûfîlerin daha sistematik ve nazari görüşler öne sürmeye başladıkları kriz aşaması ise tasavvuf ile dinî ilimler arasındaki etkileşimin açıkça görüldüğü bir devredir. Üçüncü olarak uzlaşı aşamasında sûfîler, şeriat-hakikat alanları arasında bir derecelenmeden bahsederek tasavvufu dinî ilimlere bağlı fakat kendi özgün karakterini koruyan bir din ilmi olarak tesis etmişlerdir. Sunum bu üç ana başlık çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

  • Konuşmacı Hakkında - Hacı Bayram Başer
    • Hacı Bayram Başer

      2006’da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2009’da aynı üniversitede “Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî’nin Tasavvuf Anlayışı” konulu yüksek lisans çalışmasını; 2015’te ise “Sünnî Tasavvufun Teşekkül Sürecinde Şeriat-Hakikat İlişkisi Sorunu (Hicrî III. ve IV. Yüzyıllar)” başlıklı doktora tezini tamamladı. Çalışmalarını tasavvufun teşekkül süreci üzerine yoğunlaştıran Başer, halen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.