E-Bülten Kaydı

İbn Haldûn’un Toplum ve Siyaset Teorisinde Asabiyet
  • Konuşmacı : Kamuran Gökdağ
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 14 Ekim 2017 Cumartesi - 17:30
-   A   +

İbn Haldûn’un (ö. 1406) toplumsal ve siyasal olgu ve olaylara ilişkin felsefî ilgisi, çok yönlü ve sistematik bir karakter taşımaktadır. Bu ilgi onu, kendi ifadesiyle, yeni bir ilmin kurucusu olarak karşımıza çıkarmaktadır. Onun kurduğu bu yeni disiplin ise “umrân ilmi”dir. Sahip olduğu dinamik karakteriyle bu ilmi bir bütün olarak açıklama gücü en yüksek kavram olan asabiyet, umrânın tüm araştırma alanlarıyla irtibatlı dâhilî bir değişken olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple İbn Haldûn eğitimden ekonomiye, siyasetten dine, tarihten bilime kadar farklı araştırma alanlarındaki değişim ve dönüşümü, ya merkezî ya da tamamlayıcı bir unsur olarak, asabiyetin işlevsel rolüyle ilişkilendirmektedir. Asabiyetin çok yönlü bu işlevlerinin anlaşılması ise, öncelikle onun umrân ilminin diğer tüm araştırma alanlarının maddesi ya da nesnesi konumunda olan toplumdaki ve toplumun ayrılmaz bir parçası olan siyasetteki rolünün anlaşılmasını gerektirmektedir. Çünkü İbn Haldûn asabiyet kavramını “ortak bir ad” olarak bir taraftan toplumsal ve siyasal düzeylerin kendine özgü bağlamlarında oluşan değişim ve dönüşümlerin faili, diğer taraftan ise bu düzeyler arasındaki bağıntılarla oluşan değişimlerin faili olarak kullanmaktadır. Böylece siyasal bir içeriğe sahip olmanın yanı sıra toplumsal bir içeriğe de sahip olan asabiyet, teorik olarak birbirinden farklı iki ayrı düzeyde takip edilebilir. Bu düzeylerin her birinin hem kendi teorik güzergâhlarında hem de iki düzeyin pratik birlikteliklerinde analiz edilmesi, İbn Haldûn’un asabiyet teorisini bütünlüklü bir yapı olarak görülmesini mümkün kılmaktadır. 

  • Konuşmacı Hakkında - Kamuran Gökdağ
    • Kamuran Gökdağ

      Lisans eğitimini 2005 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı “Mehmed Emin el-Üsküdârî ve Telhîsü Tehâfuti’l-Hukemâ İsimli Eseri” başlıklı teziyle 2008 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2016-2017 eğitim yılında ABD’de Georgetown Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2017 senesinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda “İbn Haldûn’un Toplum ve Siyaset Teorisinde Asabiyet” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İlgi alanları arasında İbn Haldûn düşüncesi, siyaset felsefesi, siyaset teorisi, sosyal teori, İslam siyaset düşüncesi gelenekleri gibi konular bulunmaktadır. Gökdağ, hâlihazırda Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.